Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 30 – Chẳng chừa

Chừa rượu

Những lúc say sưa cũng muốn chừa,

Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa.

Hay ưa nên nỗi không chừa được.

Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.

– Nguyễn Khuyến (1835-1909)

Thấu cảm cho đủ

Hôm nay, mời bạn tìm một người lắng nghe thấu cảm cho một cái tật chưa chừa được của mình.

Nó đang chăm sóc cho (những) nhu cầu nào?

*Nếu tìm người chưa ra thì mời bạn tự thấu cảm vậy hen.

%d người thích bài này: