Workshop Giải mã hành động

Nội dung Buổi hội thảo “Giải mã hành động” đề cập tới định đề cốt lõi của GTTA là “bên dưới mọi hành động là một hoặc các nhu cầu chính đáng khác nhau”. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, người dự có thể lý giải được tầng sâu thẳm bên dướiĐọc tiếp “Workshop Giải mã hành động”

Workshop

Workshop là các chủ đề độc lập giúp người tham dự tìm hiểu về một ứng dụng cụ thể của Giao tiếp Trắc Ẩn. Workshops có thể được thiết kế theo đề nghị của một nhóm hoặc tổ chức cụ thể Các chủ đề workshop hiện tại: Giải mã hành động